logo Bliv medlem her

www.hestens-venner.dk
- foreningen med aktiviteter for alle heste

Næste aktivitet


4. marts 2024 - Tema aften om rottebekæmpelse
29. marts 2024 - Agility træningsdag
7. april 2024 - Ridetur i Hedeland
13. april 2024 - Agility træningsdag
4. maj 2024 - Agility konkurrence hvor alle kan være med
9. maj 2024 - Skovtur for ridende og kørende
12. oktober 2024 - Orienterings-ridning/kørsel (Lørdag)

Sidste nyt

Sidste nyt på hjemmesiden
samt tilmelding til nyhedsbrev

Opdateret : 09-02-2024

Facebook
Besøg os på Facebook

Forum

Sidste nyt i forum :
22-02-2024 kl.12:09

Menu :

 FORSIDEN
 BESTYRELSEN
- Formanden har ordet
- Bestyrelsesmedlemmer
- Vedtægter
- Referater
 MEDLEMMER
 MEDLEMSBLAD
 AKTIVITETER
 LINK
 BILLEDGALLERI
 
 OM HJEMMESIDEN
 


Du er ikke logget ind

Log ind

   

Vedtægter :

Hent som

 

Vedtægter for foreningen

Hestens Venner

 

§ 1.  

Foreningens navn er Hestens Venner

§ 2.  

Foreningens hjemsted er øerne øst for Storebælt

§ 3.  

Foreningens formål er at fremme brugen af hesten på hyggeplan i form af ridning/kørsel osv.

§ 4.  

1). Medlemskab i foreningen står åbent for alle der har interesse for hesten, og som tilslutter sig foreningens formål og idégrundlag.

2). Et medlem, som ikke respekterer nærværende vedtægter eller beslutninger, som er vedtaget af generalforsamlingen, kan af bestyrelsen ekskluderes af foreningen.

En eksklusion skal godkendes af den nærmeste følgende generalforsamling.

§ 5.  

1). Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

2). Ordinær generalforsamling holdes en gang årligt, senest i februar måned og indvarsles til samtlige medlemmer senest 14 dage før.

3). Generalforsamlingens dagsorden:

1.      Valg af dirigent

2.      Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år

3.      Godkendelse af det reviderede regnskab

4.      Fastsættelse af kontingent

5.      Indkomne forslag

6.      Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter

7.      Valg af bilagskontrollør

8.      Aktivitetsplan for det kommende år

9.      Eventuelt

4). Forslag til behandling under dagsordenens punkt 5 skal ved navns underskrift tilstiles et bestyrelsesmedlem senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

5). Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med 14 dages varsel og skal afholdes efter en til bestyrelsen skriftlig fremsat begæring med angivelse af dagsorden fra 1/3 del af medlemmerne senest 4 uger efter, at en sådan begæring er modtaget.

6). Afstemning sker ved personligt fremmøde og foregår ved håndsoprækning, med mindre 1 ønsker skriftlig afstemning.

Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindeligt stemmeflertal.

Dog ikke vedr. vedtægtsændringer og opløsning af foreningen. Se § 9.

Den til enhver tid lovligt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig. Stemmeret på generalforsamlingen har alle der kan fremvise gyldig kvittering for betalt kontingent.

7). Over det på generalforsamlingen passerede føres til protokol, der underskrives af dirigenten.

§ 6.  

1). Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer og 2 suppleanter, der vælges for 2 år ad gangen. Ved den første ordinære generalforsamling efter stiftelsen er mindst 2 bestyrelsesmedlemmer på valg. Rækkefølgen findes ved lodtrækning.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og træffer de beslutninger, der er nødvendige for foreningens drift.

Foreningen forpligtes ved underskrift af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden eller næstformanden.

2). Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

§ 7.  

Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. På hvert års ordinære generalforsamling fastsættes næste års kontingent af generalforsamlingen.

Bilagskontrol finder sted én gang årligt efter regnskabsårets afslutning. Uanmeldt kasseeftersyn kan finde sted, når bilagskontrollanten ønsker det. Dog skal uanmeldt bilagskontrol foretages mindst een gang årligt.

Regnskab og status skal forsynes med bilagskontrolpåtegning af foreningens bilagskontrollant.

§ 8.  

Vedrørende foreningsbladet og hjemmesiden så skal bestyrelsen og redaktionen indgå en fælles aftale, om foreningsbladets/hjemmesidens indhold.

§ 9.  

1). Ændring af nærværende vedtægter kræver ved generalforsamlingen at 2/3 af foreningens medlemmer stemmer herfor. Er 2/3 af foreningens medlemmer ikke til stede, kan bestyrelsen indkalde til ny generalforsamling, der tidligst kan afholdes 5 uger efter.

2). Der skal i indkaldelsen redegøres for forslaget. På den nye generalforsamling kan vedtægtsændringen vedtages af 2/3 af de fremmødte medlemmer.

Stk. 1 gælder ligeledes vedrørende foreningens opløsning.

3). Foreningens eventuelle nettoformue skal i så fald udloddes til almennyttige formål, der ligger naturlig i forlængelse af foreningens formål, men som besluttes på den opløsende generalforsamling

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den. 25/5 2005

Vedtægtsændring foretaget ved generalforsamlingen d. 29. februar 2012, hvor foreningens navn ændres fra Fjordhestens Venner til Hestens Venner

Version: Mobil | Desktop ..:: Opdateret : 09-02-2024 ::..

Birkealleens Webdesign